Människa, ekonomi och stat – del 2

post-thumb

3. Ytterligare betydelser: Medlen

Medlen för att tillfredsställa människans önskningar kallas varor. Dessa varor är alla föremål för hushållning. Sådana varor kan alla klassificeras i någon av två kategorier: (a) de är omedelbart och direkt funktionsdugliga i tillfredsställelsen av aktörens önskemål, eller (b) de kan omvandlas till direkt användbara varor endast någon gång i framtiden - det vill säga är indirekt funktionsdugliga medel. De förstnämnda kallas konsumtionsvaror eller konsumentvaror eller varor av första ordningen. De senare kallas producentvaror eller produktionsfaktorer eller varor av högre ordning.

Låt oss spåra förhållandet mellan dessa varor genom att reflektera över ett typiskt mänskligt mål: att äta en skinkmacka. När en människa har en önskan om en skinksmacka bestämmer han att detta är ett behov som ska tillfredsställas och inleder handlande utifrån sin bedömning om metoderna för att göra en skinkmacka. Konsumentvaran är skinkasmackan vid den tidpunkt den kan bli uppäten. Det är uppenbart att det finns en brist på denna konsumentvara som på alla direkta medel; annars skulle den alltid vara tillgänglig, som syre, och skulle inte vara föremål för handling. Men om konsumentvaran är knapp och inte uppenbart tillgänglig, hur kan den göras tillgänglig? Svaret är att människan måste omorganisera olika delar av sin omgivning för att producera skinksmackan på den önskade platsen - konsumentvaran. Med andra ord måste människan använda olika indirekta medel som samverkande produktionsfaktorer för att nå de direkta medlen. Denna nödvändiga process involverad i alla handlingar kallas produktion; det är människans användning av tillgängliga element i sin miljö som indirekta medel - som samverkande faktorer - för att så småningom komma fram till en konsumentvara som han kan använda direkt för att nå sitt mål.

Låt oss överväga mönstret för några av de många samverkande faktorer som är involverade i en modern utvecklad ekonomi för produktionen av en skinkmacka, som en konsumentvara som ska användas av en konsument. För produktionen av en skinkmacka åt Jones i hans fåtölj är det vanligtvis nödvändigt för hans fru att spendera energi på att packa upp brödet, skiva skinkan, placera skinkan mellan två brödskivor och bära den till Jones. Allt detta arbete kan kallas hemmafruns arbete. De samverkande faktorer som är direkt nödvändiga för att komma till konsumentvaran är alltså: hemmafruns arbete, bröd i kök, skinka i köket, och en kniv för att skiva skinkan. Till det ska läggas landytan på vilken det finns utrymme att leva och genomföra dessa aktiviteter. Dessutom måste denna process naturligtvis ta tid, vilket är en annan oumbärlig samverkande faktor. De ovanstående faktorerna kan kallas första ordningens producentvaror, eftersom dessa, i detta fall, samarbetar i produktionen av konsumentvaran. Många av första ordningens producentvaror är dock inte tillgängliga i naturen och måste själva produceras, med hjälp från andra producentvaror. Således måste bröd i köket produceras med samverkan mellan följande faktorer: bröd-i-detaljhandeln och hemmafruns arbete i att bära det (plus det ständigt närvarande land-som-ståplats och tiden). I denna procedur är dessa faktorer andra ordningens producentvaror, eftersom de samverkar för att producera första ordningens varor. Faktorer av högre ordning är de som samverkar i produktionen av faktorer av lägre ordning.

Således kan varje process (eller struktur) i produktionen analyseras som att den sker i olika steg. I de tidigare eller "högre" stegen måste producentvaror produceras som senare kommer att samverka för att producera andra producentvaror som slutligen kommer att samverka för att producera den önskade konsumentvaran. Därför kan, i en utvecklad ekonomi, produktionsstrukturen för en given konsumentvara vara mycket komplicerad och inbegripa många steg.

Viktiga allmänna slutsatser kan dock dras som kan tillämpas på alla produktionsprocesser. För det första tar varje produktionssteg tid. För det andra kan alla produktionsfaktorer delas in i två klasser: de som själva är producerade och de som redan finns tillgängliga i natureni människans miljö. De senare kan användas som indirekta medel utan att tidigare ha tillverkats; de förstnämnda måste först produceras med hjälp av faktorer för att hjälpa till i de senare (eller “lägre”) produktionsstadierna. De förstnämnda är de producerade produktionsfaktorerna; de senare är de ursprungliga produktionsfaktorerna. De ursprungliga faktorerna kan i sin tur delas in i två klasser: användningen av mänsklig energi och användningen av icke-mänskliga element som tillhandahålls av naturen. Den första kallas arbete; den senare är natur eller mark. Således är klasserna av produktionsfaktorer arbete, mark, och de producerade faktorerna, som kallas kapitalvaror.

Arbete och mark, i en eller annan form, inträder i varje produktionssteg. Arbete hjälper till att omvandla frön till vete, vete till mjöl, grisar till skinka, mjöl till bröd, etcetera. Närvarande i alla produktionssteg är inte bara arbete, utan även natur. Mark måste finnas tillgängligt för att ge plats i varje steg av processen, och tid, som har nämnts ovan, krävs för varje steg. Dessutom, om vi vill spåra varje produktionssteg tillräckligt långt tillbaka till ursprungliga källor, måste vi komma till en punkt där bara arbete och natur fanns och det inte fanns några kapitalvaror. Detta måste vara sant genom logisk implikation, eftersom alla kapitalvaror måste ha producerats i tidigare skeden med hjälp av arbete. Om vi ​​kunde spåra varje produktionsprocess tillräckligt långt tillbaka i tiden måste vi kunna nå punkten – det tidigaste stadiet – där människan kombinerade sina krafter med naturen utan hjälp av producerade produktionsfaktorer. Lyckligtvis är det inte nödvändigt för mänskliga aktörer att utföra denna uppgift, eftersom handling använder material som finns i nuet för att nå ett önskat mål i framtiden, och det finns ingen anledning att vara bekymrad över det som skedde i det förflutna.

Det finns en annan unik typ av produktionsfaktor som är oumbärlig i varje steg i varje produktionsprocess. Det är den “tekniska idén” om hur man går vidare från ett steg till ett annat och slutligen når den önskade konsumentvaran. Detta är bara en tillämpning av analysen ovan, nämligen att för varje handling måste aktören ha någon plan eller idé om hur man använder saker som medel, som bestämda vägar, till önskade mål. Utan sådana planer eller idéer skulle det inte finnas någon handling. Dessa planer kan kallas recept; de är idérecept som aktören använder för att nå sitt mål. Ett recept måste vara närvarande i varje steg i varje produktionsprocess, från vilket aktören fortsätter till ett senare skede. Aktören måste ha ett recept för att omvandla järn till stål, vete till mjöl, bröd och skinka till mackor etcetera.

Det kännetecknande för ett recept är att det, när det väl har lärts, i allmänhet inte behöver läras in igen. Det kan noteras och bli ihågkommet. Väl ihågkommet behöver det inte längre produceras; det förblir hos aktören som en obegränsad produktionsfaktor som aldrig slits ut eller behöver hushållas genom mänsklig handling. Det blir ett allmänt villkor för mänsklig välfärd på samma sätt som syre.

Det bör vara tydligt att slutet på produktionsprocessen – konsumentvaran – värderas eftersom det är ett direkt medel för tillfredsställandet av människans mål. Konsumentvaran konsumeras, och denna konsumtionshandling utgör tillfredsställelsen av mänskliga behov.

Denna konsumentvara kan vara ett materiellt objekt som bröd eller en immateriell vara som vänskap. Det viktiga är inte om det är materiellt eller inte, utan om det värderas av människan som ett medel för att tillfredsställa hennes önskemål. Denna egenskap hos en konsumentvara kallas dess nytta för att betjäna mänskliga behov. Således värderas det materiella brödet inte för sig självt utan för dess nytta i tillfredsställandet av behov; precis som en immateriell sak, som musik eller vård, vilka uppenbarligen värderas för sådan nytta. Alla dessa nyttor “konsumeras” för att tillfredsställa önskemål. "Ekonomisk" är inte på något sätt likvärdig med "materiell".

Det är också uppenbart att produktionsfaktorerna – de olika producentvarorna av högre ordning – värderas enbart på grund av deras förväntade nytta i bidragandet till produktionen av framtida konsumentvaror, eller till produktionen av producentvaror av lägre ordning som kommer att bidra till att skapa konsumentvaror. Värderingen av produktionsfaktorer härrör från aktörernas värderingar av sina produkter (lägre steg), som alla slutligen får sin värdering från slutresultatet – konsumentvaran.

Dessutom måste det allestädes närvarande faktumet att tillgången på konsumentvarorna är begränsad återspeglas i produktionsfaktorernas sfär. Bristen på konsumentvaror måste antyda en brist på deras faktorer. Om faktorerna var obegränsade skulle även konsumentvarorna vara obegränsade, vilket inte kan vara fallet. Detta utesluter inte möjligheten att vissa faktorer, såsom recept, kan vara obegränsade och därför allmänna villkor för välfärd snarare än knappa indirekta medel. Men andra faktorer i varje produktionssteg måste vara knappa, och detta måste innebära att slutprodukten är knapp. Människans oändliga sökning efter sätt att tillfredsställa sina behov – det vill säga att öka sin produktion av konsumentvaror – tar sig två uttryck: en ökning av sin tillgång på produktionsfaktorer och en förbättring av sina recept.

Även om det har verkat uppenbart att det finns flera samverkande faktorer i varje produktionssteg, är det viktigt att inse att för varje konsumentvara måste det alltid finnas mer än en knapp produktionsfaktor. Detta antyds i själva existensen av mänsklig handling. Det är omöjligt att tänka sig en situation där endast en produktionsfaktor producerar en konsumentvara eller ens tar en konsumentvara från sitt tidigare produktionssteg. Således, om mackan i fåtöljen inte krävde samverkande faktorer i föregående steg (förberedande arbete, bärande, bröd, skinka, tid, etcetera), då skulle den alltid inneha statusen: konsumentvara-macka-i-fåtöljen. För att förenkla exemplet, låt oss anta att mackan redan är förberedd och i köket. Då krävs, för att producera en konsumentvara från detta steg och så vidare, följande faktorer: (1) mackan; (2) bärandet av den till fåtöljen; (3) tid; (4) den tillgängliga marken. Om vi ​​antar att det bara krävdes en faktor – mackan – då skulle vi behöva anta att mackan flyttades magiskt och omedelbart från köket till fåtöljen utan ansträngning. Men i det här fallet skulle inte konsumentvaran behöva produceras alls, och vi skulle befinna oss i det omöjliga antagandet om paradiset. På samma sätt måste varan, i varje steg av produktionsprocessen, ha producerats av minst mer än en knapp samverkande faktor (av en högre ordning); annars kunde detta produktionssteg inte existera alls.


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.