Att förklara är inte att förstå

post-thumb

Första gången vi utsätts för något nytt skapar vi en inre bild av det våra sinnen förmedlat. Vi har sett, hört, kanske luktat eller till och med smakat. Och vi har skapat en inre bild av vad det är vi har stött på. Men det är lätt att gå fel, som exemplet med de blinda och elefanten förmedlar. En känner elefantens snabel och drar slutsatsen att det är en orm; en känner dess ben och tycker att det är som en trädstam; en tredje känner på sidan av elefanten och konkluderar att det är en vägg.

Men även om de blinda hade sett men inte tidigare påträffat en elefant så hade de inte kunnat göra mer än försöka beskriva dess delar och helhet. Detta är ett viktigt steg i att lära sig om världen, men det är sällan nog. Faktum är att nakna observationer ofta leder endast till ytlig förståelse för det som observerats. I den meningen är naturvetenskaperna ytliga. De baseras på observationer och slutsatser kring hur olika saker hänger ihop med relativt enkla medel. Gravitationen håller planeterna i sina banor kring solen, väder och vind eroderar berg, vatten söker lägsta punkten, osv.

När det gäller enkla ting kan man ändå komma rätt långt genom att bara beskriva. Om man dessutom utför experiment för att få ytterligare information kan man komma djupare och skapa kunskap kring hur saker och ting fungerar: omvärldens mekanik och mekanismer.

Ibland krävs mer än observation

Men tänk om det man studerar har ett medvetande eller uppstår genom valda handlingar med mål. Då räcker inte observationer. Faktum är att observationer utan teori kan vilseleda. Så är ofta fallet i ekonomi, som är en vetenskap som måste baseras på förståelse.

Man kan beskriva pengar som papperslappar eller runda metallskivor. Eller som något som används för att bytas mot användbara saker. Kanske kan man beskriva pengar i termer av dess observerbara kvalitéer: det som används som pengar är hållbart, delbart, osv.

Problemet med detta är att det fortfarande endast är observationer. Men för att förstå pengars innebörd och betydelse för dem som använder pengar måste vi göra mer än observera dem. Att de byter pengar mot varor säger ingenting om varför pengar har värde. Snarare väcker det frågan varför någon vill ta emot något som verkar obrukbart i utbyte mot uppenbart användbara produkter. För att förstå vad det är som pågår på en marknad – varför pengar godtas ibland och inte ibland samt varför de har visst värde – måste vi förstå de människor som använder pengarna.

Att förstå, inte bara beskriva

Förståelse är något annat än beskrivning. Det är mer än en förklaring av vad eller hur något är. Förståelse handlar om betydelsen av något. Pengar har en betydelse – det är betydelsen som gör sedlar och mynt till pengar. Utan betydelsen hade de varit endast papperslappar och metallskivor.

Faktum är att de flesta ekonomiska fenomen och koncept som vi tar för givet i vår vardag – pengar, företag, kontrakt, värdering, osv – inte går att observera. Man kan inte observera ett företag, för betydelsen av företag är något helt annat än den byggnad där det huserar, de människor som är dess anställda, osv. Ett kontrakt är inte papperet eller ens texten utan den överenskommelse som parterna gjort och de förväntningar på varandra som det betyder.

Betydelsen av dessa fundamentala delar av en ekonomi, som varje människa har med i beräkningarna när hon handlar, kan inte mätas eller observeras. Det går inte att räkna eller mäta betydelsen av att köpa en läsplatta av Apple gentemot en till synes likadan läsplatta med okänd logotyp på. Men det betyder något viktigt för dem som köper och använder läsplattor.

Ekonomi är ett socialt fenomen – ett samspel mellan människor givet betydelsen av allt som utgör ekonomin eller kontexten för deras handlingar. Att försöka att endast observera deras handlingar, mäta och räkna på beteenden, och sedan därigenom förklara hur en ekonomi fungerar är lönlöst. Det mesta av det som betyder något kan inte fångas med sådana nät. Med andra ord kommer förklaringarna att brista – om de ens lyckas vara i närheten av verkligheten.

Ekonomi kräver förståelse

Målet för studiet av ekonomi måste alltså vara att förstå vad som sker. Att förklara är förstås viktigt, men förklaringen i sig är underställd förståelsen – det går inte att korrekt förklara ekonomiska processer och skeenden utan att först ha förståelse. Så är inte fallet i naturvetenskaperna, där man studerar döda eller förhållandevis simpla levande ting och enkla kausaliteter.

Det sociala är komplext och ofta omöjligt att observera; så mycket påverkar våra handlingar som ingen kan se, mäta eller räkna på. Vi måste förstå innebörden av pengar för att kunna förklara handel på en marknad; vi måste förstå innebörden av företag för att kunna förklara organisation, produktion, anställning, investeringar.


Cospaias veckobrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, Budkavlen.


Vi skickar ut Budkavlen varje fredag morgon. Det innehåller de senaste artiklarna som publicerats på cospaia.se.